در روزگاران قدیم، كوچكترین موجودات زنده ای كه مردم می شناختند آن هایی بودند كه به زحمت با چشم دیده می شدند.

ولی آیا ممكن بود موجوداتی هم باشند كه با چشم دیده نشوند؟

اگر با چشم دیده نمی شدند، با چه وسیله ای ممكن بود آن ها را دید؟

البته در آن زمان هم مردم با وسایلی می توانستند كاری كنند كه ذرات خیلی كوچك، بزرگتر از آنچه بودند نشان داده شوند.

یک میکروسکوپ دیجیتالی از یک دوربین دیجیتال کوچک (CMOS)  تشکیل شده و به کامپیوتر متصل است.

تصاویری که از طریق چشمی میکروسکوپ دیده می شوند بر روی کامپیوتر نیز قابل مشاهده است و

همچنین می توان آنها را بر روی هارد با فرمت های مختلف عکس، ویدیو و یا ویدئوهای صحنه آهسته ذخیره کرد.