بیشتر مردم جعبه سیاه را به عنوان دستگاهی در هواپیما می شناسند که برای جمع اوری اطلاعات مربوط به پرواز

هواپیماها استفاده می گردد ولی امروزه دستگاهی با این عنوان در خودروها نیز وجود دارد که به جمع آوری و ذخیره

وقایع و اعمال راننده مانند سرعت، ترمز، دور زدن و اطلاعات مکانی که توسط GPS موجود در دستگاه ایجاد می گردند،

ثانیه هایی قبل از تصادف می پردازد.