معرفی تجهیزات شبکه (بخش 4)

1401/12/18

آنتن هاي داخل ساختمان:

اگر قدرت انتشار یا Gain آنتن کارت شبکه یا اکسس پوینت شما کافی نباشد می توانید از آنتن هاي قوی تر بیش از dbi5 استاندارد وجود دارد و در قدرت هاي استفاده کنید. این آنتن ها در دو نوع Omin با زاویه انتشار 180 درجه و Flat براي انتشار جهت دار عرضه می شوند.

آنتن ها Omni :

آنتن هاي میله اي شکل که قابلیت انتشار امواج را در همه زوایا دارند. این آنتن ها با بست هاي مخصوص جهت اتصال به دکل یا پایه و همراه با محافظ برق گیر براي انتقال الکتریسیته ناشی از رعد و برق به زمین عرضه می شوند.

همچنین امکان نصب این آنتن ها بر روي انواع بریج Outdoor استاندارد وجود دارد و در قدرت هاي dbi8 تا dbi15 تولید می شوند. سطح آنها با پوشش فایبرگلاس پوشیده است.

آنتن هاي پارابولیک:

آنتن هاي جهت دار جهت انتقال امواج به مسافت هاي دور دست به علت سطح مشبک این آنتن ها وزن آن سبک بوده و بادگیر نمی باشند. در قدرت هاي مختلف dbi24 و dbi27 و dbi30 عرضه می شوند.براي انتقال خطوط مخابراتی نیز از این نوع آنتن ها استفاده می شود.


آنتن هاي مسطح:

سطح این آنتن ها مسطح بوده و با زاویه انتشار مختلف ساخته می شوند.

همراه با بست هاي مخصوص جهت اتصال به دکل یا پایه و همراه با محافظ برق گیر براي انتقال الکتریسیته ناشی از رعد و برق به زمین عرضه می شوند.

همچنین امکان نصب اين آنتن ها بر روي انواع بریج Outdoor استاندارد وجود دارد و در قدرت هاي dbi15 تا dbi18 تولید می شوند.

سطح آنها با پوشش فایبرگلاس پوشیده است.

آنتن هاي یاگی:

آنتن شاخه اي جهت دار مانند آنتن هاي تلویزیون که بر روي بام نصب می شوند.

این آنتن ها با پایه هاي مخصوص جهت اتصال به دکل یا پایه و همراه با محافظ برق گیر براي انتقال الکتریسیته ناشی از رعد و برق به زمین عرضه می شوند.

همچنین امکان نصب این آنتن ها بر روي انواع بریج Outdoor استاندارد وجود دارد و در قدرت هاي dbi18 تا dbi20 تولید می شوند.

سطح آنها با پوشش فایبرگلاس پوشیده و آنتن به شکل یک استوانه درآمده است.

فکس مودم هاي اینترنال:

کارت فکس مودم PCI با سرعت 56 کیلوبیت بر ثانیه.

معمولاً دارا ي توابع V.92 هستند می توانند خط تلفن را در هنگام ارتباط با اینترنت اشغال نکنند.

به علت قیمت کم پرفروش ترین نوع مودم در بازار هستند.

سیستم نشان دهنده شماره مخاطب فقط در برخی از آنها وجود دارد.

فکس مودم هاي سریال:

فکس مودم هایی با قابلیت اتصال به پورت هاي سریال دستگاه کامپیوتر.

علی رغم کیفیت خوب آنها به علت پیشرفت تکنولوژي کم کم از رده خارج شده و فکس مودم هاي USB جایگزین آن می شوند.

سرعت آن ها 92 Kbps و برخی از آن ها توابع V.92 را پشتیبانی می کنند.

ﻓﮑﺲ ﻣﻮدم ﻫﺎي USB:

فکس ﻣﻮدم ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ می ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻔﺎوت ﺳﺮﻋﺖ آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ ﻓﮑﺲ ﻣﻮدم ﻫﺎ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺮﻋﺖ آﻧﻬﺎ Kbps56 و اﻣﮑﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از V.92 را دارﻧﺪ.

ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ داراي ﺧﺮوجی ﺻﺪا ﺑﻮده و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ وﯾﻨﺪوز ﺷﻨﺎﺳـﺎیی و راه اﻧﺪازي ﻣﯽ ﺷﻮﻧد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮدم و ارﺗﺒﺎط را ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

قفل USB:  

ﻗﻔﻞ USB ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺴﻤتی از ﻫﺎرد ﺷﻤﺎ را ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﻫﺎرد دﯾﺴﮏ ﺷـﻤﺎ ﻓﻘـﻂ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﻔﻞ ﺑـﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﻣﺘـﺼﻞ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه را ﺟﻬـﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﻔﻞ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ راه اﻧﺪاز سیستم را ﻗﻔﻞ ﻧﻤاید.

اﻧـﺪازه آن ﮐﻮﭼﮏ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ در دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ ﺷﺨﺺ می ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻔﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

بدون دیدگاه
اشتراک گذاری
اشتراک‌گذاری
با استفاده از روش‌های زیر می‌توانید این صفحه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.